Algemene Voorwaarden

Leny van Kessel
Oktober 2022

Leny van Kessel
Mgr. Suijsstraat 5
5375AE Reek
www.lenyvankessel.nl

KVK nummer: 73012556

Algemene Voorwaarden Circle of Life Productions

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: Termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht. Consument: Natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
Dag: Kalenderdag.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Ontbindingsrecht: Recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Webwinkel: De natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt, werkende onder de naam Leny van Kessel-Circle of Life Productions.
Overeenkomst op afstand: Overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 – Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
2.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
2.4. Webwinkel bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
2.5. In uitzondering op lid 2.2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3. – Fotoshoots
3.1. T.a.v. de fotoshoots kan de fotografe in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiele schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot.
3.2. Bij diefstal of bij technische problemen is de fotografe niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade.
3.3. De fotografe behoudt het recht informatie op de website wat betreft afspraken en tarieven ten allen tijde te wijzigen.
3.4. Nadat je de boeking hebt aanbetaald, is deze definitief. Je ontvangt een bevestigingsmail. Deze kan in je spam terecht komen.
3.5. Bij de boeking doet u een aanbetaling van 40% van de geboekte shoot. Betaling van het restbedrag volgt direct op de shoot op de betreffende locatie. Dit kan contant, per tikkie of per pin.
3.6. De klant ontvangt de foto´s nadat de betaling en shoot zijn voldaan.
3.7. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief B.T.W.
3.8. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling niet vergoedt door de fotografe en komt deze te vervallen.
3.9. Indien een betaling niet volgens voorwaarden wordt voldaan zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
3.10. Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de boeking.
Bij annuleren en niet verplaatsen van de boeking vervalt het aanbetalingsbedrag. Bij annulering van de reportage zal binnen de 14 dagen een nieuwe boeking gepland worden.
Bij het niet komen opdagen wordt het volledige bedrag van de fotoshoot in rekening gebracht.
Indien een betaling niet volgens voorwaarden wordt voldaan zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
3.11. In geval van slecht weer bij buitenshoots/neerslag of zeer donkere lucht mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de betreffende dag besloten. Bij deze fotoshoot krijg je de aanbetaling alleen terug als de shoot niet verzet kan worden vanwege het weer.
3.12. Als Circle of Life Productions zelf de shoot annuleert ontvang je de aanbetaling retour.
3.13. Indien een fotoshoot niet naar wens verloopt, of u niet tevreden bent over de aangeboden-geleverde foto´s wordt er geen bedrag gerestitueerd.
3.14. Voor fotoshoots verder dan 40 km enkel vanuit bedrijfslocatie geldt een reiskostenvergoeding van € 0,30 per gereden km.
3.15. Foto´s worden uiterlijk na 3 weken naar u verzonden. De foto´s worden bewerkt en geselecteerd door Circle of Life Productions.
Hierbij blijven we zo dicht mogelijk bij het natuurlijke licht. Via een online galerij kan de klant de keuze maken welke foto´s zij wensen te ontvangen.
3.16. De foto´s mogen niet door de klant zelf bewerkt worden, dus ook geen instagram- of andere filters. Wilt u de foto´s gebruiken voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik? Neemt u dan contact op voor nadere info.
Wilt u de foto´s gebruiken voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik? Neemt u dan contact op voor nadere info.
3.17. Digitale fotobestanden worden altijd in JPEG geleverd. De RAW bestanden en-of onbewerkte JPEG bestanden blijven bij Circle of Life Productions en worden niet vrijgegeven.
3.18. Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto´s blijft bij Circle of Life Productions en wordt niet overgedragen.
3.19. Indien u foto´s voor commerciële doeleinden wenst te gebruiken, vraagt u schriftelijk nadere info. Voor toepassing in deze zin zijn licenties beschikbaar.
3.20. Circle of Life Productions mag de gemaakte foto´s gebruiken voor publicatie op de website en voor social media. Indien u geen foto´s geplaatst wilt hebben kunt u dit voor de fotoshoot aangeven. Uiteraard zullen wij deze dan niet posten.
3.21. De klant mag de foto´s plaatsen op social media of digitale verzending zoals bijvoorbeeld via What´s App enkel zoals in maat en bewerking aangeleverd is en mits vermelding van Circle of Life Productions met de bijbehorende website www.lenyvankessel.nl

Ten aanzien van de webwinkel voor gebruiksartikelen gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Artikel 4 – Ontbindingsrecht
4.1 Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
4.2 Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
4.3 Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
4.4 Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
4.5 In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
4.6 Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 3.4 bepaalde.
4.7 Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding. Webwinkel mag wachten met terugbetaling tot webwinkel de goederen heeft teruggekregen, of tot consument heeft aangetoond de goederen terug te hebben gezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Artikel 5 – Uitsluiting Ontbindingsrecht

5.1 Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
1. Die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
4. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
5. Voor downloadbare producten, waarvan het downloaden reeds in gang is gezet.

Artikel 6 – Levering
6.1 Het leveringsgebied van Leny van Kessel-Circle of Life Productions beslaat Nederland.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 14 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn (bijvoorbeeld in het geval van een pre-order) is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
6.4 Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 14 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
6.5 Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Artikel 7 – Garanties en Conformiteit
7.1 Webwinkel biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

7.2 Producten dienen aan de redelijke verwachtingen van consument te voldoen. Producten mogen, behalve de gebruikelijke verkleuring, geen gebreken vertonen gedurende de te verwachten levensduur van het product.
7.3 Indien een gebrek een fabricagefout blijkt te zijn, heeft consument recht op reparatie van het product. Indien reparatie niet meer mogelijk is of dit onproportioneel veel geld kost, zal het product vervangen worden. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of reparatie of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag de webwinkel aanbieden het aankoopbedrag aan de consument te vergoeden.

7.4 Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onjuist onderhoud door consument.

Artikel 8 – Betaling
8.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.

8.2 Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de webwinkel te melden.
8.3 In geval van wanbetaling van consument heeft de webwinkel behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 – Klachten en Geschillen
9.1 Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij de webwinkel.
9.3 Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
9.4 Webwinkel wijst consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij webwinkel, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/